หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ และดินอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
   

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง

ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด

สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย

พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706