หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
  ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวกับสภา
 
 
  หมวดข่าว : ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวกับสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 13
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล. พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
ระเบียบว่าด้วยการลาของผู้บริหาร ผุ้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา พ.ศ.2547 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 11
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ 2543 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 55
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 9
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 9
 


 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 8
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่2 พ.ศ. 2554 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2549 [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 14
 


 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 7
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล. พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 7
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 43
 
  (1)     2   
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706