หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าไทร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าไทร
"พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ"
นางนภาพร นาคเสวก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร
กลองยาวชมรมผู้สูงอายุตำบล
หนองหญ้าไทร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองหญ้าไทร
ศาสนสถานในตำบล
หนองหญ้าไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


โทร : 056-619-706
Email : Obt.nongyasai@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ 0023.3/ว 3096 ลว 8 ส.ค.65 การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตราฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ FDA Center (พจ 0023.3/ว 3096 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3097 ลว 8 ส.ค.65 การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3097 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
(พจ0023.5/8803 ลว 8 ส.ค.65) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.พิจิตร(พจ0023.5/8803 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
.(พจ0023.5/ว 3095 ลว 8 ส.ค.65) แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้อปท.(พจ0023.5/ว 3095 ลว 8 ส.ค.65) [ แนบ1 ]  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 8797 ลว. 8 ส.ค.65 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานครูฯ รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
(พจ0023.1/ว3094)(ลง 8 ส.ค.65) การอบรมออนไลน์หลักสูตร “Gender Equality and Women’s Empowerment” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP(พจ0023.1/ว3094)(ลง 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3089 ลว 8 ส.ค.65 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3089 ลว 8 ส.ค.65  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3088 ลว 8 ส.ค.65 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกีนรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พจ 0023.3/ว 3088 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3087 ลว 8 ส.ค.65 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (พจ 0023.3/ว 3087 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3085 ลว 8 ส.ค.65 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง (พจ 0023.3/ว 3085 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3066 ลว 5 ส.ค.65 ติดตามเร่งรัดให้ อปท.จัดส่งข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและหน่วนงานของรัฐ (พจ 0023.3/ว 3066 ลว 5 ส.ค.65)  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3071 ลว 5 ส.ค.65 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ ๑ - ๓ (พจ 0023.3/ 3071 ลว 5 ส.ค.65)  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
พจ0023.1 ขอเลื่อนกำหนดการการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3064 ลว 4 ส.ค.65 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่ง (พจ 0023.3/ว 3064 ลว 4 ส.ค.65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3062 ลว 4 ส.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (พจ 0023.3/ว 3062 ลว 4 ส.ค.65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ 8698 ลว 4 ส.ค.65 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 และติดตามการบันทึกแบบรายงานผลการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ 8698 ลว 4 ส.ค.65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พจ0023.5/ว247 ลว 4 ส.ค. 65 การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(พจ0023.5/ว247 ลว 4 ส.ค. 65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3047 ลว 3 ส.ค.65 การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 3047 ลว 3 ส.ค.65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3057 ลว 4 ส.ค.65 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3057 ลว 4 ส.ค.65) [ แนบ1 ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 8658 ลว 4 ส.ค.65 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กพส. มท 0810.4/ว2375  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2376  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2279  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว2364  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว2374  [ 3 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 
  ประกาศจากระบบ
e-GP
 
 
 
อบต.ท่าเยี่ยม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือน สิงหาคม [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังโมกข์ มหกรรมรวมพลผู้สูงวัยจังหวัดพิจิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าเยี่ยม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงห [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สายคำโห้ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.คลองคูณ อปต.วัดคลองคูณ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหลวง ประชาสัมพันธ์ส่งโครงการเข้าประกวด The Smart City Solution Awards 2022 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตรพิจิตร ร่วมพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระธรรมบาร [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมดนตรีในสวนชวนเที่ยวบึงสีไฟ ครั้งที่ 2 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 8 ส.ค.65 เจ้าหน้าที่งานโยธา ออกปฎิบัติงาน [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โรงช้าง การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.เนินปอ ประกาศเทศบาลตำบลเนินปอ เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภท [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังโมกข์ หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.แหลมรัง โครงการ ฟุตบอล หลวงพ่อสั่งลุย คัพ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บางลาย ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เนินมะกอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 
ร่วมเทิดทูนสถาบันฯ (13 ก.ย. 2564)    อ่าน 70  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่ง (4 ก.ค. 2564)    อ่าน 684  ตอบ 2  
การชำระภาษีที่ดิน (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 818  ตอบ 3  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
   

ผลิตภัณฑ์ตำบลหนองหญ้าไทร

วัดหนองต้นพวง
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2561
     
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706