หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.3/ว 3096 ลว 8 ส.ค.65 การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตราฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ FDA Center (พจ 0023.3/ว 3096 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3097 ลว 8 ส.ค.65 การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3097 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
(พจ0023.5/8803 ลว 8 ส.ค.65) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.พิจิตร(พจ0023.5/8803 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
.(พจ0023.5/ว 3095 ลว 8 ส.ค.65) แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้อปท.(พจ0023.5/ว 3095 ลว 8 ส.ค.65) [ เอกสาร1 ]  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 8797 ลว. 8 ส.ค.65 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานครูฯ รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
(พจ0023.1/ว3094)(ลง 8 ส.ค.65) การอบรมออนไลน์หลักสูตร “Gender Equality and Women’s Empowerment” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP(พจ0023.1/ว3094)(ลง 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3089 ลว 8 ส.ค.65 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3089 ลว 8 ส.ค.65  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3088 ลว 8 ส.ค.65 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกีนรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พจ 0023.3/ว 3088 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3087 ลว 8 ส.ค.65 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (พจ 0023.3/ว 3087 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3085 ลว 8 ส.ค.65 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง (พจ 0023.3/ว 3085 ลว 8 ส.ค.65)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3066 ลว 5 ส.ค.65 ติดตามเร่งรัดให้ อปท.จัดส่งข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและหน่วนงานของรัฐ (พจ 0023.3/ว 3066 ลว 5 ส.ค.65)  [ 5 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3071 ลว 5 ส.ค.65 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ ๑ - ๓ (พจ 0023.3/ 3071 ลว 5 ส.ค.65)  [ 5 ส.ค. 2565 ]   
พจ0023.1 ขอเลื่อนกำหนดการการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3064 ลว 4 ส.ค.65 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่ง (พจ 0023.3/ว 3064 ลว 4 ส.ค.65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3062 ลว 4 ส.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (พจ 0023.3/ว 3062 ลว 4 ส.ค.65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ 8698 ลว 4 ส.ค.65 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 และติดตามการบันทึกแบบรายงานผลการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ 8698 ลว 4 ส.ค.65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ0023.5/ว247 ลว 4 ส.ค. 65 การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(พจ0023.5/ว247 ลว 4 ส.ค. 65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3047 ลว 3 ส.ค.65 การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 3047 ลว 3 ส.ค.65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3057 ลว 4 ส.ค.65 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3057 ลว 4 ส.ค.65) [ เอกสาร1 ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 8658 ลว 4 ส.ค.65 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.1/ว 246 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ0023.5/8653 ลว 4 ส.ค. 65 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (พจ0023.5/8653 ลว 4 ส.ค. 65)  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3037 ลว 3 ส.ค.65 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พจ 0023.3/ว 3037 ลว 3 ส.ค.65) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3044 ลว 3 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ (รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์) (พจ 0023.3/ว 3044 ลว 3 ส.ค.65)  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3043 ลว 3 ส.ค.65 การประชุมวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) คร้งที่ 5/2565 เรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก (พจ 0023.3/ว 3043 ลว 3 ส.ค.65)  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3038 ลว 3 ส.ค.65 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 3038 ลว 3 ส.ค.65)  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ 8627 ลว 3 ส.ค.65 ขอเอกสารเพิ่มเติม (พจ 0023.3/ 8627 ลว 3 ส.ค.65  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3045 ลว 3 ส.ค.65 ขอให้ติดตามตรวจสอบสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (พจ 0023.3/ว 3045 ลว 3 ส.ค.65)  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3027 ลว 3 ส.ค.65 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (พจ 0023.3/ว 3027 ลว 3 ส.ค.65)  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3029 ลว 3 ส.ค.65 ขอให้ติดตามการส่งรายงานทางบัญชี และ ประเมินตนเองของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (พจ 0023.3/ว 3029 ลว 3 ส.ค.65)  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 628
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706