องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร